test

Sięgnij po fundusze unijne (6). Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne. Unia wspiera internacjonalizację

2016-11-13 12:31:06

W latach 2014-2020 to przedsiębiorcy – obok samorządów – mają szansę na skorzystanie z największych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Środki unijne zapewnią przyszłość biznesom rokującym największe szanse na rozwój. Przedsiębiorcze inicjatywy nie tylko budują rynek, ale także podnoszą standardy życia w regionie.

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorczości przyznane dla Mazowsza będą nastawione głównie na poprawę współpracy mazowieckiego biznesu z nauką, transfer wiedzy oraz na wsparcie i wzrost liczby projektów badawczych z różnych obszarów. Bony na projekty badawczo-rozwojowe, start-upy, wsparcie innowacji produktowych, usługowych i procesowych, tworzenie obszarów badawczo-rozwojowych to tylko kilka form wsparcia dla biznesu.

Na zagranicznych rynkach 
Równie ważne jest wejście na rynki poza Polską, czyli szeroko rozumiana internacjonalizacja. Pod tym pojęciem kryje się każdy rodzaj działalności, którą firma podejmuje na rynkach zagranicznych. Niejednokrotnie – zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, niedysponujących dużymi środkami i kadrą z międzynarodowym doświadczeniem – wychodzenie poza lokalne czy krajowe rynki zbytu jest zadaniem nie do wykonania. Z tych przyczyn zagranicznej ekspansji mają pomóc Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

Eksport i import 
W internacjonalizacji chodzi nie tylko o eksport produktów i usług, ale także o wzmocnienie powiązań gospodarczych i kontaktów handlowych między różnymi krajami i firmami działającymi na ich terenach. Najcenniejsze są trwałe relacje biznesowe, skutkujące wieloletnimi, wzajemnie korzystnymi umowami o współpracy. Strategia województwa mazowieckiego do 2030 roku zakłada podniesienie konkurencyjności przemysłu w regionie. Przy budowie i zacieśnianiu powiązań gospodarczych przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie doradcze dotyczące eksportu i pozyskiwania nowych rynków zbytu, m.in. w branży rolno-spożywczej. Na dotacje mogą liczyć projekty, które promują gospodarkę i turystykę na Mazowszu, a także ułatwiające nawiązywanie międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pieniądze na targi, wystawy
Największe szanse na pomoc w ekspansji zagranicznej mają firmy o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Pieniądze mogą pozyskać na opracowanie nowego modelu biznesowego i na jego wdrożenie. Refundowane są częściowo wydatki na udział w targach, wystawach zagranicznych lub krajowych i na szukanie partnerów międzynarodowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich opracowanie strategii i wynagrodzenie autorów, wydatki związane z powierzchnią wystawienniczą, opłaty rejestracyjne, rezerwacje miejsca czy wynajem sprzętu. Ponadto refundowane są m.in. koszty materiałów promocyjnych, reklamy, projekt stoiska i jego obsługa, a także transportu towarów. Dotacja obejmie wydatki poniesione na wprowadzenie produktu na rynek docelowy, pokryje koszty uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki, opłaci uzyskanie certyfikatów, atestów i świadectw, zakup baz danych, oprogramowania i jego wdrożenie. Jest o co walczyć Kto dostanie dotację i w jakiej wysokości, ma okazać się w styczniu 2017 roku. Pula na internacjonalizację w programie operacyjnym Mazowsza to 7 mln euro. Minimalne dofinansowanie jednego przedsiębiorstwa wyniesie 50 tys. zł, a maksymalne aż 400 tys. zł. W projektach zespołowych limit wynosi 350 tys. zł dla każdego partnera, maksymalnie 1 mln 50 tys. zł na trzech partnerów. Promowane będą te projekty, w których są zaangażowane środki własne wnioskodawcy.

Nie tylko firmy 
Od 4 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Inteligentny Rozwój prowadzi nabór wniosków na umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych. Wspierane będzie wprowadzanie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług, zwłaszcza zaawansowanych technologicznie. Można liczyć na pomoc przy aktywizacji firm i instytucji zaangażowanych w internacjonalizację, m.in. podczas tworzenia sieci kontaktów, wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracy międzynarodowej, w procesie zwiększania widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Na grudzień zaplanowany jest konkurs związany z internacjonalizacją firm poprzez wsparcie grup przedsiębiorstw. Dokumentacja dotycząca wymogów konkursu pojawi się najpóźniej pod koniec listopada. Warto się nią zainteresować. Publikację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2017 zaplanowano na 30 listopada. Wówczas dowiemy się, jakie konkursy i na realizację jakich typów przedsięwzięć zostaną ogłoszone w przyszłym roku. Nowe rynki – większe zyski Internacjonalizacja, niezależnie od tego, czy jest szansą rozwoju, czy koniecznością, zawsze przynosi korzyści. Wiedza na temat specyfiki rynków i potrzeb zagranicznych konsumentów jest nie do przecenienia. Takie doświadczenie pozwoli firmom inaczej spojrzeć na możliwości i bariery związane z obecnością na zagranicznych rynkach. Więcej informacji o funduszach unijnych dla przedsiębiorców z Mazowsza można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Warto też śledzić aktualne komunikaty o naborach lub poszukać pomocy w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

AGNIESZKA ORKWISZEWSKA

Czytaj także:

Za unijne fundusze Polska zmienia się cyfrowo

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Nie tylko Starter i BizNest
Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

Szansa dla zaniedbanych terenów
Zrewitalizują za fundusze unijne

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *