POWIAT. Jak samorządy pomagają przedsiębiorcom

2020-05-18 2:42:23

1
Tarcze antykryzysowe przedstawiane przez rząd nie zawsze są wystarczające, aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Naprzeciw nich wyszły samorządy, które we własnym zakresie oferują pomoc w przetrwaniu kryzysu

Poniżej przedstawiamy zestawienie gmin z powiatów: ciechanowskiego, nowodworskiego, legionowskiego i pułtuskiego.

Ciechanów

Podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ciechanów podjęto uchwałę o wsparciu miasta dla przedsiębiorców z 17 różnych branż, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ciechanowa. Będzie można skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za drugi kwartał 2020 roku. Koszt nowej formy wsparcia dla budżetu miasta to blisko milion złotych.
Wśród uprawnionych do ubiegania się o zwolnienie są restauracje i inne placówki gastronomiczne, hotele, sale weselne, sklepy sprzedające odzież i obuwie, siłownie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, solaria, salony tatuażu, działalność fotograficzna, naprawa zegarków, działalność turystyczna, rozrywkowa, naprawa obuwia, prowadzenie targów i wystaw, kwiaciarnie, księgarnie. Między innymi podmioty funkcjonujące w tych obszarach skorzystają na czasowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości.
Zwolnienie, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) nie może objąć osób wynajmujących przestrzenie pod prowadzenie tych działalności. Właściciel nieruchomości musi równocześnie w niej prowadzić daną działalność, aby skorzystać ze zwolnienia.
Wnioskowanie o zwolnienie będzie do minimum ograniczało formalności po stronie przedsiębiorców. Nie będzie konieczności udowadniania spadku dochodów we wskazanym okresie w stosunku do poprzednich miesięcy.
Przedsiębiorcy działający w wymienionych branżach, ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 będą mogli składać zgłoszenia na specjalnych uproszczonych drukach już od 5 maja.
Szacunkowy ubytek dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości wynikający z zastosowania zwolnienia będzie wynosił ok. 950 tys. zł. Prezydent w związku z tym, podjął decyzję o ograniczeniu wydatków na taką kwotę w obszarze administracji (385 tys. zł), promocji (40 tys. zł), kultury (110 tys. zł), sportu (70 tys. zł), budżetu obywatelskiego (80 tys. zł), utrzymania zieleni (90 tys. zł), iluminacji okazjonalnej (25 tys. zł), zakupu nowych eksponatów do Parku Nauki Torus (150 tys. zł).
Pomimo, że pakiet wprowadza nowe ulgi dla osób prowadzących własne działalności gospodarcze, przez samych zainteresowanych oceniany jest jako niewystarczający. W działania pomocowe włączyły się również samorządy działające na terenie powiatu ciechanowskiego, które zaproponowały wsparcie dla firm usługowych i producentów, czyli tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią.

Legionowo

Legionowski pakiet pomocowy dla przedsiębiorców obejmuje:

 • Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Legionowo w 2020 r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uzyskanie odstąpienia dotyczy przedsiębiorców na okres 3 miesięcy. Niezbędne jest złożenie wniosku oraz formularza informacyjnego.
 • Wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uzyskanie zwolnienia dotyczy wyżej wskazanych przedsiębiorców na okres 3 miesięcy. Muszą oni przekazać korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) lub korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) wraz z załącznikami oraz formularz informacyjny.
 • Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo. W celu przedłużenia terminu płatności niezbędny jest wniosek oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2020 roku gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, których płynność również uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. W celu uzyskania zwolnienia niezbędne jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami oraz oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. .
  Procedury dotyczące skorzystania z któregokolwiek elementu LPPP zostały uproszczone, tak aby były czytelne i możliwe do szybkiego wypełnienia. Wnioski, które są również dostępne w BIP Legionowa należy złożyć do 30 czerwca br.

Nowy Dwór Mazowiecki

W Nowym Dworze Maz. proponowane są zwolnienia z podatku od nieruchomości i z opłat za umowy cywilno-prawne.
Czas epidemii, zamknięcia szkół, lokali gastronomicznych, hoteli, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ograniczenia w przyjmowaniu klientów to bardzo trudny okres dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przypominam i zachęcam do możliwości składania wniosków o prolongatę opłat z tytułu podatku od nieruchomości i czynności cywilno-prawnych. Każdy złożony przez Przedsiębiorcę wniosek spotka się z moim pełnym zrozumieniem. Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski nie będzie windykował należności z tytułu powyższych opłat do końca czerwca 2020 – informuje na stronie internetowej miasta, Burmistrz Jacek Kowalski.
Wnioski należy składać do wystawionej w Urzędzie Miasta specjalnej urny lub poprzez platformę ePUAP.

Nasielsk (powiat nowodworski)

Wszyscy przedsiębiorcy wynajmujący swoje lokale od gminy Nasielsk poprzez firmę Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. mogą skorzystać z wydłużonego okresu wypowiedzenia wysokości czynszu. Termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca br.
Ponadto, burmistrz Bogdan Ruszkowski informuje, że: Mając na względzie zapytania pojawiające się w kontekście lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa oraz ograniczeniami w prowadzeniu niektórych form działalności gospodarczej, chciałbym poinformować Państwa, iż Gmina Nasielsk jest przygotowana do pomocy tymże przedsiębiorcom. Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa Burmistrz Nasielska może umorzyć, rozłożyć na raty bądź przesunąć termin zapłaty zobowiązania na indywidualny wniosek podatnika. Te działania mogą być i są podejmowane na bieżąco przez cały czas – oczywiście na podstawie wniosku złożonego przez podatnika. Ponadto z mojej inicjatywy przygotowywany jest projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku zgodny z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „tarczą antykryzysową”. Będzie on zakładać zwolnienie na 3 miesiące z podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których działalność została zamknięta. Z uwagi na korygowanie przez Radę Ministrów i Sejm RP kolejnych zmian w „tarczy antykryzysowej” chcemy, aby „Nasielska Tarcza dla

Przedsiębiorców” była jak najlepsza i doprecyzowana, stąd też czekamy jeszcze, aby przepisy ustaw zostały ostatecznie uchwalone w pełnym zakresie.
Wnioski należy składać bezpośrednio w nasielskim magistracie.

Pułtusk

„Jestem za i czekam na więcej” – Tak radny Adam Knochowski skwitował głosowanie nad uchwałą pomocową dla przedsiębiorców w gminie Pułtusk. Chodzi o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości za maj i czerwiec, które mogą być wnoszone najpóźniej w terminie do 30 września 2020 roku. Odroczenie obejmuje wymieniane w uchwale branże -gastronomiczną, fryzjerską, kosmetyczną, sportowo – rekreacyjną, hotelową – przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii nie prowadzą teraz działalności. Jedynym dokumentem który trzeba złożyć, jest oświadczenie z którego wynika rodzaj prowadzonej działalności. Z odroczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy nie posiadający zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019.

Czosnów (powiat nowodworski)

„Wójt Gminy informuje, że przedsiębiorcy, którzy wstrzymali produkcję lub świadczenie usług w związku z występująca w kraju epidemią, będą mogli składać wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa” – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Jabłonna (powiat legionowski)

Jeszcze w marcu gmina Jabłonna uruchomiła Bazę Lokalnych Przedsiębiorców, gdzie firmy z terenu gminy oraz działające na rzecz jej mieszkańców mogą nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty. Baza znajduje się w widocznym miejscu na www.jablonna.pl, ponadto oferty przedsiębiorców są publikowane na profilu Gmina Jabłonna na www.facebook.pl
Ponadto, gmina Jabłonna uruchomiła program pn. PARASOL OCHRONNY. BEZPIECZNY PRZEDSIĘBIORCA, który stanowi realne wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Jabłonna.

 • W pierwszej połowie kwietnia Wójt zwolnił z czynszu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na gruntach bądź w lokalach należących do Gminy Jabłonna.
 • 27 kwietnia br. Rada Gminy Jabłonna podjęła przygotowaną przez Wójta uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dzięki tej uchwale, przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od kwietnia do grudnia br.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • brak zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 29 lutego 2020 roku,
 • złożenie informacji określonych uchwałą z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Kolejny punkt PARASOLA OCHRONNEGO obejmuje pomocą przedsiębiorców będących najemcami lub dzierżawcami nieruchomości. Polega on na umorzeniu podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla właściciela, pod warunkiem obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy co najmniej o kwotę umorzenia.
  Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości. W tym przypadku Urząd wymaga indywidualnego wniosku oraz dokumentów potwierdzających obniżenie czynszu: aneks do umowy dzierżawy.
 • PARASOL to również umorzenie, odroczenie i inne ulgi w podatkach lokalnych, w tym od środków transportowych – na indywidualny wniosek.
  Urząd promuje inicjatywy oddolne takie jak WARZYWNIAK. Mieszkańcy zapraszają na swoje osiedla lokalnych producentów warzyw i owoców oraz ogrodników, którzy prowadzą bezpieczną sprzedaż świeżych produktów.

Leoncin (powiat nowodworski)
W związku z obecnym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, wójt gminy Leoncin Adam Krawczak informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasentów II raty płatnej do 15 maja 2020 roku w następujących sołectwach:

 • Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice – sołtys Antoni Liśkiewicz
 • Leoncin, Michałów, Wincentówek – sołtys Marianna Gocałek
 • Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze – sołtys Czesław Zdankowski
 • Nowy Secymin – sołtys Szczepan Walicki
 • Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice – sołtys Andrzej Kalisz.

W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta: 43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości. Rada gminy nie podjęła jednak jeszcze żadnej uchwały zwalniającej przedsiębiorców z opłaty podatków.

Nieporęt (powiat legionowski)

Rada gminy podczas sesji nadzwyczajnej 14 kwietnia przyjęła uchwałę mającą za zadanie pomóc przedsiębiorcą, m.in.:

 • Przedłużone zostały do dnia 30 września br. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. Przedsiębiorca występujący o tę formę pomocy powinien wykazać pogorszenie płynności finansowej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, oraz posiadać uregulowane płatności w zobowiązaniach w podatku od nieruchomości, których terminy płatności przypadały przed 18 lutego br.
 • W okresie od 1 maja do 31 lipca gmina odstępuje od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z panującą epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami działalności gospodarczej. Warunkiem jest wypełnienie i złożenie przez przedsiębiorcę przygotowanego wniosku.
 • Wprowadzona została zmiana w naliczaniu opłaty prolongacyjnej, polegająca na nienaliczaniu opłaty w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadały w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Obryte (powiat pułtuski)

W odpowiedzi na zapytanie wójt gminy Obryte Sebastian Mroczkowski poinformował, że na dzień 7 maja br. nie została podjęta uchwała ws. zwolnienia za część roku podatku od nieruchomości ani uchwały o przedłużeniu terminu płatności wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.
W urzędzie gminy Obryte płaci podatek od nieruchomości 14 osób prawnych. Żadna z nich nie zwróciła się z wnioskiem o skorzystanie z ulgi w zapłacie należytego podatku ze względu na profil swojej działalności. Połowa uregulowała należności za cały rok.
Jeżeli do Urzędu Gminy Obryte wpłyną wnioski o zastosowanie zwolnień – Rada Gminy rozpatrzy je. Dalsze działania gminy w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco, w miarę wpływających wniosków i adekwatnie do rozwoju sytuacji w związku z COVID-19.

Pokrzywnica (powiat pułtuski)

Jak informuje Urząd Gminy Pokrzywnica: „30 kwietnia została uchwalona przez Radę Gminy Pokrzywnica uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, według której zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. przedsiębiorców, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami §8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedsiębiorca, którego dotyczy ulga musi złożyć do 31.05.2020 r. właściwe oświadczenie. W naszym przypadku zwolnienie dotyczy dwóch przedsiębiorców. Dalsze zwolnienia będą analizowane i wprowadzane wraz z rozwojem pandemii w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Pomiechówek (powiat nowodworski)

Ze względu na problemową z wielu względów sytuację, rodzicom dzieci uczęszczających do Punktu Opieki Dziennej w Pomiechówku, komplikuje również konieczność uiszczania opłaty abonamentowej. Dlatego wójt gminy Dariusz Bielecki podjął decyzję, że opłaty za marzec zostaną naliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których placówka świadczyła usługi. Rodzice lub opiekunowie, którzy dokonali całościowej wpłaty otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty, natomiast ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, od razu będą mogli uiścić proporcjonalnie pomniejszoną należność. Wójt planuje również całkowite zwolnienie rodziców z opłat za kwiecień.

Serock (powiat legionowski)

Rada Miejska w Serocku 10 kwietnia podjęła uchwałę ws. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Przedłuża ona do 30 września br. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związanych ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów prawa. Druga uchwała stanowi, że opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2
W sprawach opłat cywilnoprawnych, związanych z umowami dzierżawy między gminą, a przedsiębiorcami, nie wprowadzono regulacji w formie uchwały Rady. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy będący stroną umowy dzierżawy są pozbawieniu możliwości uzyskania wsparcia w ponoszeniu opłat wynikających z umów dzierżawy. Takie sprawy rozpatrywane są indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy, który oświadcza, że jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku ze stanem epidemii i ostateczna decyzja podejmowana jest w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Świercze (powiat pułtuski)

Władze gminy Świercze postanowiły podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości) dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnione z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące w posiadaniu przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: sortu i rekreacji, hotelarstwa, usług kosmetycznych i fryzjerskich, usług gastronomicznych.
Zwolnienie dotyczy 100% rat podatku płatnych w maju br. opłacanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatnicy zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.
Ponadto, przedłużono do 30 września terminy płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w  maju i czerwcu 2020 r., przedsiębiorcom lub innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, których działalność została ograniczona przez pandemię koronawirusa.

Wieliszew (powiat legionowski)

14 kwietnia w Urzędzie Gminy Wieliszew odbyła się zdalna sesja Rady Gminy. Na sesji przedłożono dwie uchwały. Pierwsza z nich w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatków od nieruchomości pozwala na wydłużenie do 30 września terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj czerwiec br. przedsiębiorcom, których dotyczą zakazy prowadzenia działalności, związane ze skutkami epidemii Covid-19, wynikające z przepisów szczególnych. Podczas sesji przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej, która została uchylona.

Zakroczym (powiat nowodworski)

Podobnie jak w poprzednio wymienionych gminach Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski skierował do przedsiębiorców następującą wiadomość: „W związku z epidemią koronawirusa rząd podjął trudne decyzje. Do odwołania zostały zamknięte lokale gastronomiczne, sale weselne, hotele, zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne. Rząd powoli ma uwalniać gospodarkę. Jednak poprzez epidemię być może utraciliście płynność finansową. Chcę pomóc Wam w tym trudnym czasie. To Wy jesteście źródłem dochodu do budżetu gminy, a także machiną rozwoju gminy. Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, przedsiębiorców, którzy w tym trudnym czasie zamknęli swoje działalności lub znacząco je ograniczyli zapewniam, że pochylę się nad każdym wnioskiem oddzielnie. Dotyczy to zarówno zobowiązań podatkowych, jak również opłat z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych. Zachęcam do składania wniosków. Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski nie będzie windykował należności z tytułu powyższych opłat do końca czerwca 2020”. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub kontaktować się telefonicznie pod nr tel. (22) 785 21 45.

opr. Ewa Gruszka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *