Konkurs o Bitwie Warszawskiej 1920 r.

2015-09-01 12:38:35
To już czwarta edycja konkursu historycznego dla dzieci i młodzieży z powiatów podwarszawskich pod patronatem posła Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego KP PiS.
Tym razem przedmiotem zmagań konkursowych jest tematyka wydarzeń sprzed 95 lat. Historycy są zgodni, że Wojsko Polskie uchroniło Europę przed terrorem komunizmu w wersji bolszewickiej.
A czym jest Bitwa Warszawska 1920 r. dla współczesnego młodego pokolenia Polaków?

Zapraszamy do udziału w konkursie i przekazania własnej wypowiedzi literackiej czy artystycznej.
Szczegóły w regulaminie.
http://www.mariuszblaszczak.pl/_plik/3bpqqw8ob082iotemo.html

REGULAMIN IV KONKURSU
ODKRYWAMY NASZĄ HISTORIĘ”
z okazji 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

I. Organizator Konkursu

Komitet Organizacyjny IV Konkursu „Odkrywamy naszą historię” (dalej: Konkursu), tworzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej).

II. Uczestnicy

W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna ucząca się lub mieszkająca w Warszawie lub w jednym z powiatów: grodziskim, legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim-zachodnim i wołomińskim, w trzech kategoriach:

 1. uczniowie szkół podstawowych;

 2. uczniowie gimnazjów;

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnikami mogą być uczniowie, którzy do 31 grudnia 2015 r. nie ukończą 19. roku życia.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie pod opieką nauczycieli lub indywidualnie.

W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, przeprowadzonych w latach 2012, 2013 i 2014.

III. Patronat

 1. Mariusz Błaszczak, Poseł na Sejm RP,

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość,

 1. Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Paramentu Europejskiego.

IV. Patronat honorowy

Sędzia Bogusław Nizieński, kawaler Orderu Orła Białego

V. Cele Konkursu

Konkurs jest zorganizowany dla realizacji poniższych celów:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o dziejach ojczystych i bohaterach narodowych;

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł;

– promocja atrakcyjnych form przekazu treści historycznych i patriotycznych.

VI. Przedmiot konkursu

Uczestnicy konkursu przygotują:

 1. Uczniowie szkół podstawowych – pracę plastyczną poświęconą Bitwie Warszawskiej 1920 r.

 1. Uczniowie gimnazjów – plakat nt. zbliżającej się 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: pracę na temat:

Bitwa Warszawska 1920 r. ocaleniem dla Europy. Ślady historii”.

Praca konkursowa może być przygotowana w formie:

 1. pisemnej, papierowej lub elektronicznej. Wielkość pracy pisemnej: minimum 4 strony formatu A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza) z przypisami i podaniem źródeł;

 2. filmowej, zapisanej na nośniku dvd trwale podpisanym, o długość filmu minimum 15 minut;

 3. prezentacji multimedialnej, zapisanej na nośniku dvd trwale podpisanym; wymagana

wielkość to minimum 15 stron prezentacji z przypisami i podaniem źródeł.

Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestawami fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy.

Prace opisane w podpunktach b) i c) powinny być złożone na płytach dvd w 2 egzemplarzach.

Konkurs rozpoczyna się 31 sierpnia 2015 roku, wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej www.mariuszblaszczak.pl i na profilu na Facebooku: „Odkrywamy naszą historię”.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 11 listopada 2015 roku.

Komisja Konkursowa wyłoniona przez Komitet Organizacyjny dokona oceny prac konkursowych, uwzględniając:

– poprawność historyczną treści;

– kompletność ujęcia tematu w oparciu o wskazane źródła;

– dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp.;

– atrakcyjność formy wykonania;

– estetykę wykonania.

UWAGA:

Podpisane prace, wraz z informacją o autorze, zawierającą dane kontaktowe:

a) nr telefonu kontaktowego,

b) adres poczty elektronicznej (email),

należy przesłać do 11 listopada 2015 roku na adres pocztowy:

Biuro Poselskie

Mariusza Błaszczaka

ul. Koszykowa 10

00-564 Warszawa

Z dopiskiem: Odkrywamy naszą historię

Prace pisemne oraz prezentacje multimedialne, wraz z informacją o autorze, zawierającą dane kontaktowe: nr telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (email), mogą być również przesłane drogą elektroniczną na adres: 2013odkrywamy@gmail.com w terminie do 11 listopada 2015 r.

O uwzględnieniu pracy w konkursie decyduje data wpływu pracy do Organizatora.

Razem z pracami należy przesłać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów prac oraz ich opiekunów (np. nauczycieli – wraz z informacjami kontaktowymi, j.w).

Do prac należy także dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie przynajmniej jednego z rodziców lub jednego z opiekunów prawnych – w przypadku uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy lub jej fragmentów w druku, publikacjach internetowych, medialnych, opublikowanie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2).

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Organizator powiadomi uczestników o wynikach Konkursu w terminie do 13 grudnia 2015 roku. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

VIII. Nagrody

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej w terminie i miejscu, o których powiadomi Organizator Konkursu.

W Konkursie zostaną przyznane: Nagroda Główna, a także trzy Pierwsze Nagrody dla każdej z kategorii uczestników. Laureaci Nagrody Głównej oraz Pierwszych Nagród w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do Brukseli połączoną ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego (z pełnoletnim opiekunem). Podczas wycieczki planowane jest zwiedzanie stolicy Belgii.

Autorzy prac, które otrzymają wyróżnienia, dostaną nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do finału, otrzymają dyplomy oraz wezmą udział we wspólnym zwiedzaniu Sejmu RP na zaproszenie posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród specjalnych.

IX. Partnerzy i patroni medialni

Konkurs odbywa się pod patronatem i we współpracy z mediami oraz partnerami – środowiskami lokalnymi, które rozpowszechniają informacje o Konkursie. Są to:

 1. Strona internetowa mariuszblaszczak.pl

 2. Radio Niepokalanów,

 3. Radio Wnet,

 4. Tygodnik „Nasza Polska”

 5. Tygodnik „Linia Otwocka”,

 6. Tygodnik „Mazowieckie To i Owo”,

 7. Tygodnik Nowodworski,

 8. Tygodnik „Lokalna”,

 9. Tygodnik Pułtuski”,

 10. Klub Gazety Polskiej w Kobyłce im. rtm. Witolda Pileckiego,

 11. Portal warszawskipis.pl

 12. Portal tugrodzisk.pl

 13. Portal pisblonie.pl

X. Uwagi końcowe

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są drogą:

 1. e-mailową: 2013odkrywamy@gmail.com

 2. telefoniczną, pod numerem: 660 385 834.

Komitet Organizacyjny IV Konkursu „Odkrywamy naszą historię”

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika konkursu)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu II Konkursu Wakacyjnego „Odkrywamy naszą historię”, organizowanego przez Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, w którego skład wchodzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy), Jan Marczak (KSP Totus Tuus przy Grobie Ks. Jerzego) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej), wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy w całości lub części (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku zdobycia Nagrody Głównej – wycieczki do Brukseli – zgadzam się na udział:

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

w planowanym wyjeździe z rodzicem/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych.

……………………………………………..…………………………

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna oraz nr tel. kontaktowego

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, organizowanego Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, w którego skład wchodzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy), Jan Marczak (Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej), wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

………………………………………………………………

Data i podpis uczestnika konkursu oraz nr tel. kontaktowego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *