GOLĄDKOWO. Przyszłość kształtujemy dzisiaj – Przedsiębiorcy patronami

2019-06-26 8:07:34

O nowoczesnym podejściu do kształcenia zawodowego, o współpracy z pracodawcami i powołaniu klas patronackich – rozmowa z Ewą Leszczyńską – dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

– Pani dyrektor, 25 kwietnia uczestniczyliśmy w konferencji, podczas której podpisane zostały dwa porozumienia w sprawie utworzenia w Zespole Szkół w Golądkowie klas patronackich. Na czym to będzie polegało?
Jako dyrektor szkoły kształcącej w zawodach, przy każdej okazji, podkreślam, że pracodawcy są dla nas kluczowym partnerem. Ich opinie i oczekiwania uwzględniamy na każdym etapie procesu edukacyjnego. W tym roku udało nam się zrobić kolejny krok na drodze tej współpracy. Na mocy podpisanych podczas konferencji porozumień, od września 2019 roku będą w Golądkowie funkcjonowały dwie klasy patronackie:

● Technik żywienia i usług gastronomicznych pod patronatem hotelu Narvil w Serocku
● Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych pod patronatem firmy Polbram w Pułtusku

Celem porozumienia jest współdziałanie stron na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zawodach, poprzez zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia branżowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki

– Jak ta współpraca będzie przebiegała? Jakie działania będą w ramach niej realizowane?
Jest to współpraca wielopłaszczyznowa. Porozumienie zakłada między innymi: realizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców, staże zawodowe, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz organizację konkursów rozwijających zainteresowania uczniów. Porozumienia zostały zawarte na cały cykl kształcenia, a harmonogram działań na każdy rok szkolny będzie opracowywany do 30 września. Z ramienia szkoły osobą koordynującą te działania jest Pani Eliza Dembe – Stańczak – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. Już w czerwcu rozpoczną się pracę nad stworzeniem i wprowadzeniem innowacji pedagogicznych pozwalających na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oczekiwane przez pracodawców.

– Korzyści dla uczniów płynące z utworzenia klas pod patronatem pracodawców wydają się oczywiste. A co na tym zyskają firmy, które nawiązały ze szkołą współpracę w tym zakresie?
Współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami przynosi korzyści wszystkim trzem stronom zaangażowanym w realizację umowy o klasach patronackich: uczniom, szkołom i przedsiębiorstwom. Z perspektywy ucznia niewątpliwie najważniejszą korzyścią jest możliwość nabycia praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy oraz poznania preferencji i oczekiwań pracodawców. Efektem tego jest wzrost prawdopodobieństwa szybkiego podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnej z wyuczonym zawodem, zaraz po ukończeniu nauki w szkole.
Taka sytuacja to też świadectwo sukcesu szkoły, oznacza, że osiągnęła swój cel, dobrze przygotowała ucznia do wejścia na rynek pracy.
Z kolei pracodawcy mają szanse pozyskania dobrze przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Dzięki temu skróceniu ulega czas poszukiwania pracowników i obniżają się koszty związane z rekrutacją kandydatów do pracy.

– Klasy patronackie to chyba nowość na naszym lokalnym runku edukacyjnym?
W historii naszej szkoły klasy patronackie powstaną po raz pierwszy. Trudno mi powiedzieć, czy w innych szkołach funkcjonują. Do tej pory nie spotkałam się z żadnymi informacjami na ten temat. Ale jestem przekonana, że i wdrożymy coś, co przyniesie mam wymierne korzyści, a w przyszłości pozwoli innym korzystać z naszych doświadczeń.

Marzena Kowalczyk, HR Manager Hotel Narvil Conference & Spa „Bardzo cieszy Nas inicjatywa podjęta przez Panią Ewę Leszczyńską – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, a w szczególności to, że to właśnie Hotel Narvil został wybrany do współpracy w zakresie realizacji tego projektu. Dzięki współpracy ze Szkołą w Golądkowie i objęcia patronatem I klasy Technikum kształcącego w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Hotel Narvil zyska wysoko wykfalifikowanych pracowników. Chcemy młodzieży przybliżyć zawód, który sobie wybrali w drodze kształcenia zawodowego, poznali standardy Hotelu oraz specyfikę stanowiska pracy. W tym celu przygotowaliśmy odpowiedni program i wyznaczyliśmy opiekunów z ramienia Hotelu, którzy będą czuwać nad prawidłowym jego przebiegiem. Najważniejsze jest dla Nas przekazanie wiedzy praktycznej, która w przyszłości przełoży się na jakość i efektywność ich pracy, pozwoli im szybciej zaadoptować się w środowisku hotelarskim.

Katarzyna Walat, Specjalista ds. HR Polbram Steel Group „Jesteśmy usatysfakcjonowani nawiązaniem współpracy i objęciem patronatu w jednej z klas w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Celem projektu jest wykształcenie dobrze przygotowanego pracownika, który będzie posiadał kwalifikacje, rozwijające umiejętności wymagane np. podczas pracy z nowoczesnymi maszynami. Dzięki zapleczu zagwarantowanemu przez Polbram Steel Group, uczniowie zdobędą wiedzę i doświadczenie, pozwalające zaistnieć na rynku pracy. Klasa patronacka to nasz sposób na kształtowanie przyszłości dzisiaj.”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *