GOLĄDKOWO. Przyszłość kształtujemy dzisiaj – Przedsiębiorcy patronami

2019-06-26 8:07:34

O nowoczesnym podejściu do kształcenia zawodowego, o współpracy z pracodawcami i powołaniu klas patronackich – rozmowa z Ewą Leszczyńską – dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

– Pani dyrektor, 25 kwietnia uczestniczyliśmy w konferencji, podczas której podpisane zostały dwa porozumienia w sprawie utworzenia w Zespole Szkół w Golądkowie klas patronackich. Na czym to będzie polegało?
Jako dyrektor szkoły kształcącej w zawodach, przy każdej okazji, podkreślam, że pracodawcy są dla nas kluczowym partnerem. Ich opinie i oczekiwania uwzględniamy na każdym etapie procesu edukacyjnego. W tym roku udało nam się zrobić kolejny krok na drodze tej współpracy. Na mocy podpisanych podczas konferencji porozumień, od września 2019 roku będą w Golądkowie funkcjonowały dwie klasy patronackie:

● Technik żywienia i usług gastronomicznych pod patronatem hotelu Narvil w Serocku
● Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych pod patronatem firmy Polbram w Pułtusku

Celem porozumienia jest współdziałanie stron na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zawodach, poprzez zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia branżowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki

– Jak ta współpraca będzie przebiegała? Jakie działania będą w ramach niej realizowane?
Jest to współpraca wielopłaszczyznowa. Porozumienie zakłada między innymi: realizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców, staże zawodowe, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz organizację konkursów rozwijających zainteresowania uczniów. Porozumienia zostały zawarte na cały cykl kształcenia, a harmonogram działań na każdy rok szkolny będzie opracowywany do 30 września. Z ramienia szkoły osobą koordynującą te działania jest Pani Eliza Dembe – Stańczak – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. Już w czerwcu rozpoczną się pracę nad stworzeniem i wprowadzeniem innowacji pedagogicznych pozwalających na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oczekiwane przez pracodawców.

– Korzyści dla uczniów płynące z utworzenia klas pod patronatem pracodawców wydają się oczywiste. A co na tym zyskają firmy, które nawiązały ze szkołą współpracę w tym zakresie?
Współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami przynosi korzyści wszystkim trzem stronom zaangażowanym w realizację umowy o klasach patronackich: uczniom, szkołom i przedsiębiorstwom. Z perspektywy ucznia niewątpliwie najważniejszą korzyścią jest możliwość nabycia praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy oraz poznania preferencji i oczekiwań pracodawców. Efektem tego jest wzrost prawdopodobieństwa szybkiego podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnej z wyuczonym zawodem, zaraz po ukończeniu nauki w szkole.
Taka sytuacja to też świadectwo sukcesu szkoły, oznacza, że osiągnęła swój cel, dobrze przygotowała ucznia do wejścia na rynek pracy.
Z kolei pracodawcy mają szanse pozyskania dobrze przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Dzięki temu skróceniu ulega czas poszukiwania pracowników i obniżają się koszty związane z rekrutacją kandydatów do pracy.

– Klasy patronackie to chyba nowość na naszym lokalnym runku edukacyjnym?
W historii naszej szkoły klasy patronackie powstaną po raz pierwszy. Trudno mi powiedzieć, czy w innych szkołach funkcjonują. Do tej pory nie spotkałam się z żadnymi informacjami na ten temat. Ale jestem przekonana, że i wdrożymy coś, co przyniesie mam wymierne korzyści, a w przyszłości pozwoli innym korzystać z naszych doświadczeń.

Marzena Kowalczyk, HR Manager Hotel Narvil Conference & Spa „Bardzo cieszy Nas inicjatywa podjęta przez Panią Ewę Leszczyńską – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, a w szczególności to, że to właśnie Hotel Narvil został wybrany do współpracy w zakresie realizacji tego projektu. Dzięki współpracy ze Szkołą w Golądkowie i objęcia patronatem I klasy Technikum kształcącego w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Hotel Narvil zyska wysoko wykfalifikowanych pracowników. Chcemy młodzieży przybliżyć zawód, który sobie wybrali w drodze kształcenia zawodowego, poznali standardy Hotelu oraz specyfikę stanowiska pracy. W tym celu przygotowaliśmy odpowiedni program i wyznaczyliśmy opiekunów z ramienia Hotelu, którzy będą czuwać nad prawidłowym jego przebiegiem. Najważniejsze jest dla Nas przekazanie wiedzy praktycznej, która w przyszłości przełoży się na jakość i efektywność ich pracy, pozwoli im szybciej zaadoptować się w środowisku hotelarskim.

Katarzyna Walat, Specjalista ds. HR Polbram Steel Group „Jesteśmy usatysfakcjonowani nawiązaniem współpracy i objęciem patronatu w jednej z klas w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Celem projektu jest wykształcenie dobrze przygotowanego pracownika, który będzie posiadał kwalifikacje, rozwijające umiejętności wymagane np. podczas pracy z nowoczesnymi maszynami. Dzięki zapleczu zagwarantowanemu przez Polbram Steel Group, uczniowie zdobędą wiedzę i doświadczenie, pozwalające zaistnieć na rynku pracy. Klasa patronacka to nasz sposób na kształtowanie przyszłości dzisiaj.”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *