Atrakcyjna nieruchomość w Czosnowie – Ogłoszenie o przetargu!

2018-09-12 4:29:14

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czosnowie k/Warszawy z siedzibą w Dębinie, przy ulicy Spacerowej 34, 05-152 Czosnów ogłasza przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż Nieruchomości Usługowo – Handlowej w Czosnowie,  przy ulicy Warszawskiej 28


Oferowana do sprzedaży Nieruchomość jest położona w miejscowości Dębina przy trasie S-7 Warszawa – Gdańsk, w odległości 27 km od Centrum (PKiN) Warszawy.
Posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o funkcji usługi publiczne – U oraz studium uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania z funkcją usługowe – U2.

Możliwa powierzchnia zabudowy 1680 m2, powierzchnia użytkowa 5040 m2, garaż podziemny minimum 8000 m2. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich mediów (woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja, telekomunikacja światłowodowa, itd.).

Łączna powierzchnia całej działki gruntu wynosi 4200 m2, a powierzchnia użytkowa obecnych zabudowań usługowo-handlowych to 475 m2.

Przetarg nieograniczony ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej na I piętrze Budynku Administracyjnego w Dębinie, przy ulicy Spacerowej 34.

Termin składania dokumentów przetargowych przez Oferentów w Sekretariacie Spółdzielni w Dębinie, przy ulicy Spacerowej 34 upływa w dniu 09 października 2018 roku o godz. 12.00.  Oferenci, których dokumenty przetargowe wpłyną po tym terminie nie będą dopuszczeni do przetargu.
Cena wywoławcza dla Nieruchomości ustalona została w wysokości netto
1.660.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy Spółdzielni w MBS Łomianki o/Czosnów 60 8009 1046 0000 6233 2002 0001 do dnia 08 października 2018 roku. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Spółdzielni. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży lub zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn na dowolnym jego etapie.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży Nieruchomości pokrywa nabywca.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące Nieruchomości oraz warunków przetargu wraz z regulaminem przetargu i pełnym tekstem ogłoszenia o przetargu opublikowane zostały na stronie internetowej Spółdzielni www.gsczosnow.pl i są wiążące dla Oferentów i Nabywcy, tam też zamieszczono informacje o przedmiocie sprzedaży.
Nieruchomość można lustrować od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08 października 2018.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące przetargu i Nieruchomości można uzyskać także w siedzibie Spółdzielni w Dębinie, przy ulicy Spacerowej 34, 05-152 Czosnów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania oraz pod numerem telefonu stacjonarnego 22 / 785 02 15 oraz telefonu komórkowego +48 664 025 909, a także pod adresem poczty elektronicznej biuro@gsczonow.pl.

Zamieszczona grafika jest swobodną prezentacją potencjału nieruchomości.
Spółdzielnia podpisuje umowy pośrednictwa z osobami, agentami, agencjami,
które będą chciały zgłosić Oferenta w tym przetargu, prowizję otrzyma osoba, której Oferent uzyska przybicie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *