test

ANKIETA – WYNIKI. Jakie inwestycje są dla nas ważne?

2021-02-19 1:37:27

Zdecydowana większość z nas jest zadowolona, że mieszka na terenie swojej gminy i nie planuje się wyprowadzić. Cenimy sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i walory przyrodnicze. To część wniosków po przeprowadzeniu ankiety – badania opinii mieszkańców m.in. powiatu legionowskiego, nowodworskiego i pułtuskiego – czytelników naszych gazet i portali lokalnych na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Z czego jesteśmy zadowoleni, a co jest do poprawy?

Pod koniec stycznia przeprowadzono ankietę wśród czytelników gazet lokalnych badającą poziom zadowolenia z warunków życia w danej miejscowości. Ma to pomóc wskazać inwestycje, które Waszym zdaniem są ważne dla rozwoju gminy i powinny być realizowane przy wsparciu środków unijnych, w szczególności Funduszu Spójności.

Chcemy tu zostać

Po podsumowaniu odpowiedzi można śmiało powiedzieć, że większość z nas jest zadowolona, że mieszka na terenie swojej gminy. Aż 57,1% ankietowanych z powiatu pułtuskiego wybrało tu odpowiedź „Raczej tak”, podobnie w powiecie nowodworskim – 51,7%, a najmniej w powiecie legionowskim, bo 43%. W porównaniu do wyników ogólnopolskich (41,2%) wypadamy więc całkiem dobrze. Większość z nas nie planuje również wyprowadzki poza teren swojej gminy. Co więcej, zdecydowana większość identyfikuje się ze swoją miejscowością.

Pyt: Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka na terenie swojej gminy? – Po lewej wyniki z odpowiedzi ankietowanych z powiatu pułtuskiego, po prawej wyniki ogólnopolskie

Czujemy się bezpiecznie, ale może być lepiej

Ankietowani spośród podstawowych obszarów funkcjonowania gminy najlepiej oceniali bezpieczeństwo i walory przyrodnicze swoich gmin.

W powiecie legionowskim najsłabiej oceniona została administracja publiczna, komunikacja samochodowa oraz środowisko. Najwyżej punktowana została komunikacja zbiorowa i „czas wolny”.

W powiecie nowodworskim ankietowani najgorzej ocenili możliwości spędzania wolnego czasu, komunikację zbiorową oraz rynek pracy. Z kolei najlepiej – środowisko.

Mieszkańcy powiatu pułtuskiego zdecydowanie najsłabiej oceniają komunikację zbiorową oraz „czas wolny” i administracje publiczną. Za plus uważają natomiast edukację. Co ciekawe najwięcej jednocześnie ocen najniższych jak i najwyższych otrzymał obszar „praca”, co daje dużą rozbieżność w ocenie.

Chcemy więcej atrakcji i lepszej komunikacji

Ankietowani, oprócz oceniania swojego miejsca zamieszkania, mogli również wypowiedzieć się na temat preferowanych kierunków rozwoju. Na co stawiają mieszkańcy?

W skali kraju najwięcej osób uważa, że władze gmin powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju opracowanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego (59%) oraz inwestycję w silną gospodarkę (57,3%).

Ciekawie rozłożyły się głosy ankietowanych w powiecie legionowskim. Zdecydowana większość stawia na otwarcie na nowych mieszkańców – rozwój przede wszystkim funkcji mieszkaniowych, przeznaczenie kolejnych terenów pod budownictwo i przyciągnięcie bogatych mieszkańców. Jednocześnie niewiele mniej głosów jest, wprost przeciwnych, bo za rozwojem w wolniejszym tempie i bardziej zrównoważony, czyli mniejszy przyrost nowych mieszkańców i mniej terenów budowlanych… Poza tym mieszkańcy jako korzystne dla rozwoju tutejszych gmin uważają inwestycję w szybki i sprawny transport zbiorowy, dogodne połączenie miast z sąsiednimi gminami, dostęp do internetu i sprawną obsługę w urzędach.

W powiecie nowodworskim i pułtuskim ankietowani za korzystne dla rozwoju uważają przede wszystkim atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego oraz podobnie jak w sąsiednim Legionowie – szybki i sprawny transport zbiorowy, dogodne połączenie miast z sąsiednimi gminami, dostęp do internetu i sprawną obsługę w urzędach.

 

Na co wydalibyśmy środki zewnętrzne?

Zapytaliśmy na co mieszkańcy wydaliby w pierwszej kolejności dodatkowe, zewnętrzne środki w swoich gminach. Tutaj jesteśmy bardzo zgodni – na drogi i chodniki.

W legionowskim ankietowani postawiliby poza tym na parkingi, miejsca postojowe oraz bazę/infrastrukturę edukacyjną. Podobnie w nowodworskim. Tutaj mieszkańcy dodatkowo wsparliby jeszcze finansowo infrastrukturę rekreacyjną np. place zabaw. W powiecie pułtuskim natomiast – infrastrukturę turystyczną i ścieżki rowerowe.

Gminy bez charakteru

Ankietowani mieli również za zadanie wybrać skojarzenie, które jako pierwsze przychodzi im do głowy, kiedy myślą o swojej gminie. I tutaj zdecydowanie, solidarnie w każdym z powiatów wygrało określenie „gmina bez charakteru”. Najmniej z ankietowanych uznało, że jego gmina oferuje wysoki standard życia.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *