ZDROWIE. Z początkiem nowego roku rozpocznie działalność szpital – filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

2021-05-09 2:45:37

Nowy podmiot leczniczy na mapie Mazowsza jednoczasowo będzie w stanie hospitalizować 90 chorych w kluczowych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców specjalnościach: kardiologii, chirurgii, ginekologii, okulistyki i intensywnej terapii. Placówka będzie funkcjonować jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) oferując dzięki temu chorym kompleksową opiekę medyczną realizowaną w miejscu lub w głównej siedzibie Instytutu – w Warszawie

W przyszłym roku rozpocznie działalność szpital w Legionowie – filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W placówce jednoczasowo będzie mogło być hospitalizowanych 90 chorych, którzy uzyskają pomoc w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu legionowskiego dziedzinach medycyny tj.: chirurgii, kardiologii z pracownią hemodynamiki, ginekologii oraz okulistyki. Nowy podmiot leczniczy na mapie Mazowsza będzie także dysponował rozwiniętą baza łóżek intensywnego nadzoru, które będą stanowić 30% ogólnej liczby przewidzianych do hospitalizacji miejsc. Jednocześnie, przejęcie przez WIM Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie pozwoli zaoferować mieszkańcom regionu kompleksową, zintegrowaną opiekę medyczną w ramach nowocześnie zorganizowanego i wyposażonego podmiotu leczniczego, dla którego zaplecze „szpitala matki” przy ul. Szaserów w Warszawie jest gwarantem usług medycznych na najwyższym poziomie referencyjnym.


Nowa jakość opieki jako element popandemicznej przebudowy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Północna część województwa mazowieckiego, znajdujące się tam powiaty: legionowski, nowodworski, pułtuski stanowią przysłowiową białą mapę w zakresie prowadzenia zaawansowanych działań medycznych ratujących życie. Zagrożenia zdrowotne mieszkańców w obszarze stanów nagłych chorób sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu), chorób onkologicznych, a także w części dotyczącej onkologii ginekologicznej i przewodu pokarmowego są adekwatne do występujących w innych rejonach województwa. Nowa oferta, zarówno rodzaj jak i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, podobnie jak poprawa ich dostępności stanowią o jakościowej zmianie jaka dokona się na lokalnym rynku usług medycznych wraz z pojawieniem się nowego operatora – Wojskowego Instytut Medycznego. Naszym bezpośrednim celem nie jest wyłącznie dostarczanie usługi medycznej. Zależy nam bowiem na zbudowaniu bezpośredniej interakcji pomiędzy potrzebującym pomocy pacjentem a wybranym przez niego podmiotem leczniczym. Poznane potrzeby i oczekiwania pozwolą dzięki temu tak dziś, jak i w przyszłości trafnie reagować na potrzeby zdrowotne chorych będące elementem współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, jak i ograniczeń w zakresie poczucia dobrostanu jednostek. Owocem tego sposobu myślenia jest m.in. ujęty w planie nowego szpitala ośrodek interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, którego działalność, co potwierdzają choćby doświadczenia innych regionów kraju, wprost przyczyni się do wydłużenia oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Spodziewamy się również, że otwarcie nowej placówki wpisze się w popandemiczną przebudowę rynku zdrowia w Polsce. Oferta i warunki pracy jakie czekają na personel medyczny największego i najnowocześniejszego podmiotu leczniczego w rejonie Legionowa i okolic tworzą realia, które z pewnością ożywczo wpłyną na miejscowy rynek pracy podnosząc jego konkurencyjność, a w dalszej kolejności jakość i dostępność usług medycznych oraz bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów.


Kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna wsparta integracją podmiotów leczniczych

Korzystnym czynnikiem sprzyjającym rozpoczęciu działalności szpitala WIM w nowej lokalizacji jest funkcjonowanie na terenie Legionowa Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej (WSPL). Placówki posiadającej rozwiniętą działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji, od lat stanowiącej wsparcie medyczne dla mieszkańców Legionowa. Uzupełnienie dzisiejszej oferty świadczeń o rodzaj działalności – leczenie szpitalne – będzie naturalnym etapem rozwoju lecznictwa wojskowego na tym terenie. Co więcej, powstanie szpitala w nowej lokalizacji i infrastrukturze dostosowanych do aktualnych potrzeb pacjentów oraz wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia stworzy niepowtarzalne warunki do rozwinięcia dotychczasowej oferty medycznej podnosząc jej jakość oraz konkurencyjność na lokalnym rynku usług. Koncentracja działalności w ramach jednego podmiotu pozwoli zadeklarować pacjentom nowy, niedostępny do tej pory poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie opieki medycznej jako usługi prawdziwie kompleksowej i skoordynowanej. Dzięki temu dotychczasowi pacjenci WSPL nie tylko zachowają dzisiejsze możliwości korzystania z pomocy medycznej, ale także uzyskają bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyczno-leczniczych oferowanych wyłącznie w placówkach medycznych o statusie szpitala klinicznego. Zdecydowanej poprawie ulegną także warunki udzielania świadczeń, które od przyszłego roku będą realizowane w nowoczesnych, odpowiadających wysokim standardom pomieszczeniach nowo powstałego podmiotu leczniczego. Przejęcie WSPL przez WIM przełoży się również na efektywniejsze wykorzystanie zaangażowania najcenniejszego zasobu systemu ochrony zdrowia – personelu medycznego, co podniesie konkurencyjność wojskowej służby zdrowia na lokalnym rynku usług medycznych.

gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka

Uruchomienie szpitala w Legionowie w istotny sposób poprawi poziom opieki medycznej na jaki będą mogli liczyć mieszkańcy miasta i powiatu. Placówka została zaprojektowana w oparciu o najnowsze standardy wyposażenia i organizacji opieki obowiązujące na rynku europejskim, co znalazło potwierdzenie m.in. w liczbie łóżek planowych oraz miejsc intensywnej opieki medycznej. Nowością na krajowym rynku usług medycznych będzie także model prowadzenia zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny poziom referencyjności. W praktyce będzie to polegało na zagwarantowaniu mieszkańcom Legionowa bezpośredniej dostępności do usług medycznych w dziedzinach najważniejszych z punktu widzenia lokalnych potrzeb zdrowotnych z jednoczesną możliwością poszerzenia zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego, co będzie osiągalne w miarę potrzeb w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie. Dzięki przyspieszeniu realizacji kolejnych etapów inwestycji otwarcie szpitala nastąpi w szybszym niż pierwotnie planowano terminie.

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *