test

Sięgnij po fundusze unijne (4). Szansa dla zaniedbanych terenów. Zrewitalizują za fundusze unijne

2016-10-26 12:48:45

Jednym z ważniejszych zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 będzie rewitalizacja. Zainteresowanie nią jest duże, zwłaszcza wśród samorządów. Znane wcześniej zadanie zyskało dodatkowe możliwości, bo na nowo określono, co należy robić z obszarami zdegradowanymi.

Szczegóły, jak ma to wyglądać, zawiera instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych, które będą prowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014- 2020). Określa ona, kto i na co będzie mógł sięgnąć po dotacje.
Po środki na poprawę efektywności energetycznej będą mogły wystąpić m.in. samorządy i ich związki, stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego czy parafie. Środki na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza przeznaczone są głównie dla samorządów i dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, a o fundusze z działu dziedzictwa kulturowego mogą zabiegać samorządy, jednostki kultury, instytucje kościelne czy organizacje pozarządowe. Dla urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządowych i budżetowych zostały przewidziane dotacje na aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych. Nabory wniosków na realizację działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WM 2014- 2020 rozpoczynają się 31 października br. To szansa na dofinansowanie.

Programy i lista wojewódzka
Większość samorządów jest w trakcie opracowywania lokalnych i gminnych programów rewitalizacji. Wpisane do nich zadania mają szanse na dofinansowanie, ale dopiero wtedy, gdy znajdą się w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. – Będziemy zabiegali o to, by nasze zadania wpisano do niego – zapewnia Andrzej Szymański, burmistrz Bieżunia – miasteczka na Mazowszu – który w rewitalizacji widzi szansę na uchronienie swoich zabytków przed niszczeniem. Wpisanie danego projektu rewitalizacji na listę uzależnione jest od spełnienia wymagań określonych w regulaminie.

Rewitalizacja dla ludzi i z ludźmi
Programy rewitalizacji przygotowywane są m.in. w Nasielsku w powiecie nowodworskim, w Legionowie, w Starej Białej, w powiecie płockim czy w samym Płocku. Wszędzie z udziałem mieszkańców. Unijne fundusze mają nie tylko pomóc ożywić zdegradowany teren, ale przede wszystkim poprawić jakość życia jego mieszkańców, wykorzystać ich aktywność, zainteresowania i plany, a także włączyć w życie społeczności lokalnej.
Rewitalizacja obejmie rozwój transportu, budowę nowych mieszkań, remont i renowację istniejących zasobów, rozwój infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i turystycznej. To nie nowość i wiele instytucji, przedsiębiorstw czy osób prywatnych będzie z tej możliwości korzystać. W Bieżuniu do programu rewitalizacji wpisano np. modernizację zabytkowego, niszczejącego dziś pałacu Zamoyskich i zorganizowanie w nim muzeum Konstytucji 3 Maja. Samorząd chce też umożliwić zarządzającemu bieżuńskim muzeum sierpeckiemu skansenowi pozyskanie dotacji na remont jego obiektów.
W Płocku planowana jest np. rozbudowa i modernizacja budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W mieście już został powołany specjalny, 15-osobowy komitet, który ma doradzać samorządowi i zainteresowanym rewitalizacją przedsiębiorcom i instytucjom. Trwają konsultacje z mieszkańcami, a projekt ma być omawiany 27 października. Planowana jest m.in. adaptacja budynku byłej Cukrowni Borowiczki na cele kulturalne oraz dalsza rozbudowa obiektów Muzeum Mazowieckiego.

Aspekt społeczny, przedsiębiorczość i turystyka
W Bieżuniu w ramach działań społecznych miałaby się odbywać coroczna akcja „Lato nad Wkrą”, służąca integracji społeczności lokalnej, propagowaniu tradycji wędkarskich i podniesieniu jakości życia mieszkańców. W ramach rozwoju przedsiębiorczości przewidziano modernizację targowiska w tym miasteczku, zaś urządzona za unijne środki przystań kajakowa na Wkrze i teren rekreacyjno- sportowy na tzw. Borku, dziś popularnym łowisku wędkarskim, posłużą rozwojowi turystyki. Płock zamierza ponadto organizować warsztaty dla wykluczonych społecznie i budować integracyjne place zabaw dla dzieci. Miejscowa Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. miałaby się zająć kompleksową odnową tej części miasta, by płocczanie częściej spędzali tu czas. Miasto chce przebudować promenadę z portem jachtowym i wykorzystywać je do celów edukacyjnych i turystyczno-gospodarczych. Samorząd Nasielska chce np. wspólnie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” powołać Regionalne Centrum Kulturalno-Biznesowe w siedzibie dawnej spółdzielni „Rolnik”. Planuje tam zorganizować muzeum historii Nasielska, inkubator przedsiębiorczości, strefę organizacji pozarządowych i centrum marki lokalnej, co ma wpłynąć na rozwój dziedzictwa kulturowego, ale i przedsiębiorczości. Plany samorządu miasta dotyczą też wielu innych dziedzin.
Projektowane w sposób przemyślany zadania na kolejne lata z pewnością ożywią mazowieckie miasta, miasteczka i wsie. Ich władze i instytucje zgodnie potwierdzają, że chcą je wdrożyć dzięki unijnym środkom. Dodatkowe informacje o programie rewitalizacji są dostępne m.in. w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich i na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu. 

AGNIESZKA ORKWISZEWSKA

Czytaj także:

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *