Regulamin plebiscytu – Wybieramy najpiękniejszą Parę Młodą – IV edycja

2015-11-29 5:23:28

NAJPIĘKNIEJSZE PARY MŁODE (IV)

§1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs jest organizowany przez Agencję TiO z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Rynek 2, wydawcę tygodników:
– Mazowieckie To i Owo,
– Tygodnik Nowodworski,
– Tygodnik Pułtuski,

§2. Czas trwania konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 8 czerwca 2016 roku, kończy się o godz. 16:00 31 lipca 2016 roku.

§3. Zasady konkursu.

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
2. Wysyłając zgłoszenia konkursowe, młode pary wyrażają zgodę na publikację przesłanych zdjęć i danych na stronach internetowych należących do Agencji TiO, profilach społecznościowych (facebook), a także na łamach tytułów prasowych Agencji TiO.
3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej uczestnikami.
4. Głosowanie odbywa się na kuponach zamieszczanych w Tygodniku w dniach 7.06 do 19.07.2016 roku oraz systemem głosowania SMS na numer 71051 o treści podanej w opisie pod zdjęciem młodej pary (koszt przesłania jednego sms-a wynosi 1,23 zł z vat.). Informacje o plebiscycie dostępne na stronie www.sluby.jarmark24.pl
5. Kupony z bieżącego wydania Tygodnika należy dostarczać do redakcji co tydzień, każdorazowo do piątku do godziny 16.00. Po tym terminie kończy się ich tygodniowa ważność, zgodnie z opisem zamieszonym na każdym kuponie.
6. Ostateczne przyjmowanie kuponów i SMS kończy się w piątek 31.07 o godzinie 16.00.
7. Każdy kupon zamieszczany w Tygodniku ma równowartość 5 pkt., każdy SMS ma wartość 1 punktu. Można oddawać dowolną ilość głosów.
8. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń. Wiadomość musi być wysłana z telefonu komórkowego. Sms wysłany za pomocą komputera nie bierze udziału w konkursie.
9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców konkursu.
10. Młoda para, która uzyska największą liczbę punktów spędzi weekend w jednym z wybranych hoteli; Hotelu Zamek Gniew lub Hotelu St. Bruno na koszt fundatora.
11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Agencję TiO telefonicznie lub poprzez e-mail.
12. Nagrodę będzie można zrealizować po uprzednim skontaktowaniu się z fundatorem w celu rezerwacji terminu oraz omówieniu innych szczegółów pobytu.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Agencja TiO. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję TiO dla celów prowadzenia konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
2. Reklamacje należy zgłaszać do Agencji TiO na adres siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia roszczeń.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości sms.
4. Oddając głos w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik bądź jego opiekun prawny podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i akceptuje jego treść.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych tygodników wydawanych przez Agencję TiO, biorących udział w konkursie.
6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.

Fundatorzy:
Zamek Gniew Sp. z o. o., Gniew 83-140, ul. Zamkowa 3.
Zamek Giżycki Sp. z o.o., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 51

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *