test

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2019-11-04 4:14:11

W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 6

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki w obrębie 0035 8, powiat nowodworski, woj. mazowieckie, obejmującej działkę o nr ewid.: 56/17 (powstałą na skutek podziału nieruchomości o nr ewid. 56/5 na dwie działki o nr ewid. 56/17 i 56/18), o pow. 2010 m², zabudowanej budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy
481,76 m², o powierzchni użytkowej 712,25 m
2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr KW WA1N/00072414/5.

Cena wywoławcza: 1 800 000 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych netto)

Wysokość postąpienia wynosi 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2019 r. w pieniądzu na konto AMW SINEVIA Sp. z o.o. prowadzone przez bank PKO SA Warszawa nr rachunku 82 1240 6292 1111 0010 3708 7233
z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg ustny nieograniczony– sprzedaż budynku przy ul. Paderewskiego 6”

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6 w dniu 29.11.2019 r. w godzinach pomiędzy 10.00 a 11.30 – II piętro, sala konferencyjna p. 213.

Licytacja odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godz. 12.00

w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6, II piętro, sala konferencyjna p. 213.

Rozszerzona informacja dotycząca przetargu wraz z „Zasadami zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim” oraz oświadczeniem o ich akceptacji, zawarta jest na stronie internetowej Spółki: www.amwsinevia.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 29.10.2019r.
do 26.11.2019 r.
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Justyną Jaworską – Goliasz, tel. 602 281 077 lub Panią Karoliną Gajownik, tel. 607 490 766

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *