GOLĄDKOWO.Pracodawca jest dla nas kluczowym partnerem… – Łączenie potencjału edukacyjnego, gospodarczego i naukowego

2018-05-20 8:45:46

O nowoczesnym podejściu do kształcenia zawodowego, o funkcjonującej sieci współpracy oraz o sylwetce absolwenta golądkowskiej szkoły, z dyrektorem Ewą Leszczyńską rozmawiała Ewa Dąbek

Ewa Dąbek: Mówi się, że szkoła w Golądkowie łączy tradycję z nowoczesnością. W jednym z poprzednich numerów Tygodnika pisaliśmy o Zespole Pieśni i Tańca Golądkowo, który z pewnością jest elementem owej tradycji. A w czym przejawia się nowoczesność? Czy poza tym, co widzimy gołym okiem – piękne budynki, nowoczesne maszyny, imponujące wyposażenie, kryje się za tym słowem coś jeszcze?

Ewa Leszczyńska: Baza dydaktyczna, o której wspominała Pani redaktor to tylko jeden z elementów. Rzeczywiście możemy się pochwalić bogactwem w tym zakresie, ale równie ważne jest to, czego nie widać, a w wymierny sposób przekłada się na doskonałe przygotowywanie uczniów do zawodu. Mam tu na myśli nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego. Dla nas kluczowym partnerem jest pracodawca. Jego opinie i oczekiwania uwzględniamy na każdym szczeblu procesu kształcenia, począwszy od planowania oferty edukacyjnej, poprzez organizowanie kształcenia praktycznego aż po dostosowywanie programów nauczania i wprowadzanie innowacji pedagogicznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego to nie nauka mechanicznego wykonywania pojedynczych czynności ale kompleksowe przygotowanie uczniów do zawodu. Udało nam się zbudować sieć współpracy, dzięki której jest to możliwe.

ED: Sieć współpracy? Z kim i na czym ta współpraca polega?

EL: Mam tu na myśli łączenie potencjału edukacyjnego, gospodarczego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego. Podkreślałam już ogromną rolę pracodawców, ale posłużę się jeszcze jednym przykładem. Namacalnym efektem współpracy z firmą John Deere jest chociażby możliwość nauki pracy kombajnem na nowoczesnym symulatorze, który kilka tygodni temu pojawił się w budynku szkolnych warsztatów. Spółka aktywnie włącza się w  realizacje efektów kształcenia związanych z wykorzystaniem systemów mechatronicznych w rolnictwie. Organizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli, pokazy pracy maszynami oraz udostępnia bazę dydaktyczną.
Szkoła współpracuje również z wieloma instytucjami działającymi poza sektorem gospodarczym, między innymi: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Rozwoju i Hodowli Zwierząt w Ciechanowie, Stadnina Koni w Michałowie Ośrodek Jeździecki w Seborach itd. Naszymi partnerami w kształceniu zawodowym są również instytuty naukowe. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mają nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy i wyników badań naukowych.

ED: Powiedziała Pani wcześniej o dobrym przygotowaniu uczniów do zawodu, co Pani zdaniem najlepiej o tym świadczy?

EL: Przede wszystkim opinia pracodawców, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową. Jest ona dla nas nieocenionym źródłem wiedzy, o tym jakie powinniśmy podejmować działania, aby nasi absolwenci spełniali ich oczekiwania. Przy zbieraniu informacji nie ograniczamy się do zaproponowania przez opiekuna praktyk oceny w dzienniczku. Jednym z podstawowych zadań Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu jest utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami, bieżące monitorowanie przebiegu praktyki oraz pozyskiwanie informacji na temat przygotowania uczniów do zawodu. Stąd wiemy, co nasi uczniowie potrafią, a na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Wnioski z przeprowadzanych analiz są wdrażane przez nauczycieli, dzięki czemu kształcenie staje się efektywne.
O jego jakości świadczą także bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ostatecznie przygotowanie do zawodu weryfikuje oczywiście znalezienie zatrudnienia. Prowadzone przez szkołę badania losu absolwentów pokazują, że nasi uczniowie nie zasilają szeregów bezrobotnych, podejmują pracę w wyuczonym zawodzie i odnoszą sukcesy.

ED: Jak w kilku zdaniach przedstawiłaby Pani sylwetkę absolwenta Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie?

EL: Nasi absolwenci to młodzi ludzie przygotowani do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne pozwalające im podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować edukację na studiach. Są świadomymi obywatelami, odpowiedzialnymi pracownikami i dobrymi ludźmi. Tak ich postrzegam i mam ogromną nadzieję, że podobnie widziani są przez innych.

ED: Biorąc pod uwagę pani wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum oraz ostatnie dwa lata w szkole w Golądkowie, proszę powiedzieć, co Pani zdaniem wpływa na decyzje młodzieży o wyborze szkoły?

EL: Z pewnością nie możemy tu mówić o jednym, konkretnym czynniku. Przy wyborze szkoły gimnazjalistom pomagają rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi oraz wszelkiego rodzaju targi edukacyjne i przygotowywane informatory. Ogromną rolę pełnią tu również uczniowie danej szkoły, którzy są jej ambasadorami i własnym przykładem świadczą o jakości kształcenia. Życzyłabym sobie, aby przed wyborem szkoły tegoroczni gimnazjaliści posłuchali opinii naszych uczniów. Jestem przekonana, że wielu z nich wybierze wówczas Zespół Szkół w Golądkowie, jako kolejny szczebel na swojej drodze do zawodowego sukcesue.

E.D.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *