DOBRA STRONA GOLĄDKOWA. Porozumienia podpisane

2019-06-26 7:34:53

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, SZKOŁA WYJĄTKOWA – TWORZONA PRZEZ LUDZI Z PASJĄ – był miejscem (25 kwietnia) ciekawej i ważnej – zarówno dla szkół (tym samym dla uczniów) jak i przedsiębiorstw – konferencji pod nazwą Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesu absolwenta szkoły zawodowej


Tuż przed rozpoczęciem konferencji, Eliza Dembe – Stańczak, kierownik praktycznej nauki zawodu – powiedziała TYGODNIKOWI: – Najważniejszym elementem dzisiejszej konferencji będzie podpisanie porozumień w sprawie objęcia patronatem klas pierwszych: pierwszej technikum, kształcącej w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH (patronatem obejmuje HOTEL Narvil w Serocku) i klasy pierwszej SZKOŁY BRANŻOWEJ, kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (patronatem obejmuje FIRMA POLBRAM z Pułtuska). Z HOTELEM Narvil współpracujemy od lat, a z POLBRAMEM nawiązaliśmy współpracę w tym roku i od razu FiRMA podchwyciła nasz pomysł objęcia klasy patronatem.
Na moment zatrzymajmy się przy idei tworzenia klas pod patronatem przedsiębiorstw, co szczególnie ważne dla uczniów i ich rodziców. Otóż i  klasy, i przedsiębiorstwa łączą umowy patronackie, które mają na celu zapewnienie wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Dzięki umowie patronackiej strony określają zasady współpracy w  umowie, która będzie podpisywana przed rozpoczęciem cyklu opieki patronackiej i następnie może być corocznie dostosowywana do zaistniałych potrzeb.


Jakie są korzyści wypływają ze współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami? Te są trójstronne. Uczeń nabywa praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, a także zdobywa wiedzę na temat preferencji pracodawców, co do wymaganych kwalifikacji i umiejętności miękkich (zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność rozwiązywania problemów). Efekt? Prawdopodobieństwo szybkiego podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnie z wyuczonym zawodem.
Z perspektywy przedsiębiorstwa największą korzyścią jest pozyskanie dobrze przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Tak skróceniu ulega czas poszukiwania pracowników. Ze względu na to, że sytuacja na rynku pracy zmienia się, pracodawcy odchodzą od tradycyjnych metod rekrutacji pracowników oraz coraz częściej stawiają na kształcenie przyszłych pracowników we współpracy ze szkołami zawodowymi.
Współpraca między szkołą a pracodawcą w ramach klasy patronackiej? Ta obejmuje, między innymi, praktyczną naukę zawodu u pracodawców, udział przedsiębiorców w tworzeniu i modyfikowaniu programów nauczania dla zawodu pod kątem potrzeb patrona czy organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych.


Zanim doszło do podpisania porozumień z pracodawcami, zebrani wysłuchali kilku referatów. Wygłaszali je przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie DELEGATURA w  Ciechanowie, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie, HOTELU Narvil w Serocku, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.
A porozumienia? Te podpisano z firmą POLBRAM i HOTELEM Narvil, o czym wspomniała wcześniej kierownik praktycznej nauki zawodu Eliza Dembe – Stańczak.
I tak w ramach porozumienia FIRMA POLBRAM zobowiązuje się, między innymi, do: ufundowania stypendium dla uczniów klasy objętej patronatem, osiągających najlepsze wyniki nauczania w danym roku szkolnym; zaangażowania w organizowanie konkursów zawodowych, rozwijających zainteresowania uczniów; zaangażowania w działania mające na celu promocję szkoły.

W ramach porozumienia HOTEL Narvil zobowiązuje się, między innymi, do: analizy programu nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych pod kątem wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne z punktu widzenia FIRMY jako pracodawcy; umożliwienia realizowania zajęć praktycznych na terenie FIRMY, pod okiem nauczycieli zawodu, prowadzących zajęcia w klasie objętej patronatem; umożliwienia odbywania praktyki zawodowej w FIRMIE.
Ewa Leszczyńska, dyrektor ZS CKR w Golądkowie: – Korzyści dla szkoły wynikające z podpisania porozumień? Zrealizowanie porozumienia to przede wszystkim świadectwo sukcesu szkoły zawodowej. Oznacza, że szkoła osiągnęła swój cel i że dobrze przygotowała ucznia do wejścia na rynek. A zobowiązania szkoły? W ramach porozumienia szkoła zobowiązuje się do: zapewnienia właściwej realizacji programu nauczania oraz wyposażenia ucznia w dodatkowe kompetencje, zgodnie z profilem FIRMY; zapewnienia nauczycieli przedmiotów zawodowych, posiadających kwalifikacje zgodne z profilem działalności FIRMY oraz promowania potrzeb FIRMY w szkole i środowisku lokalnym.

Podczas konferencji dokonano również ogłoszenia zwycięskich szkół, biorących udział w trzech konkursach. I tak w konkursie wiedzy o ochronie środowiska i odnawialnych źródłach energii pierwsze miejsca przypadły: PSP w Cieksynie, w Popowie Borowym i PSP 1 w Nasielsku. Drugie zdobyła PSP w Komorowie. W konkursie motoryzacyjnym MŁODY TECHNIK 1 miejsce otrzymało PG w Gzach. Drugie PSP 3 w Pułtusku, trzecie PSP w Przewodowie Poduchownym. Konkurs kulinarny WIELKANOC w GOLĄDKOWIE: pierwsze miejsca dla PG w Winnicy i PSP w Popowie Borowym. Drugie PG 1 w Nasielsku. Trzecie PSP w Komorowie. Nagroda specjalna – PSP w Cieksynie.

Konferencję zakończył pokaz sztuki kulinarnej KUCHNIE ŚWIATA oraz degustacja potraw. I jak to w golądkowskiej szkole, potrawy były wyśmienite.

Grażyna M. Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *