test

Polityka rachunkowości – dlaczego jest niezbędna w każdej firmie?

2021-03-19 12:58:55

Polityka rachunkowości to niezwykle ważny dokument dla każdej firmy prowadzącej księgi rachunkowe – niezależnie od wielkości, formy prawnej oraz branży. Niestety, wielu przedsiębiorców nie ma opracowanych reguł prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto to zmienić już dziś!

Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe i stosują się do przepisów ustawy o rachunkowości są zobowiązane do dopełnienia bardzo istotnej formalności, jaką jest stworzenie polityki rachunkowości, określającej zasady według których prowadzone są księgi rachunkowe w firmie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, w których funkcjonuje wewnętrzny dział księgowości, jak i podmiotów, które zlecają księgowość na zewnątrz, np. kancelarii rachunkowej.

Kto odpowiada za stworzenie polityki rachunkowości?

Z ustawy o rachunkowości wprost wynika, że jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Odpowiada za to kierownik jednostki (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą, zarząd spółki lub inne osoby, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa). Choć dokument może stworzyć podmiot zewnętrzny (np. biuro rachunkowe), to podpis pod nim składa kierownik jednostki. Warto dodać, że polityka rachunkowości w razie potrzeby może być aktualizowana.

Co zawiera polityka rachunkowości?

W polityce rachunkowości zawarte są zasady, według których prowadzone są księgi rachunkowe w firmie. Dokument taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej w języku polskim.
Dokumentacja dotycząca polityki rachunkowości powinna w szczególności zawierać:

1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

2) wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

3) podanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych;

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

4) określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Warto opracować politykę rachunkowości dla swojej firmy!

Wdrożenie polityki rachunkowości pozwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy, sprzyja rzetelnemu prowadzeniu ksiąg i prawidłowości rocznych sprawozdań finansowych. Dokument porządkuje kwestie księgowe i istotnie usprawnia pracę osób odpowiedzialnych za finanse oraz sprawozdawczość w firmie, w tym także współpracę z biurem rachunkowym. O zasady finansowe, według których prowadzone będą księgi rachunkowe, może zapytać urząd skarbowy podczas prowadzonej kontroli.
Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia specjalistów przy stworzeniu polityki rachunkowości dopasowanej do specyfiki i potrzeb firmy, serdecznie zachęcam do kontaktu i współpracy.

Piotr Kowalski,
Leganti Kancelaria Rachunkowa,
www.leganti.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *