test

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 6

2020-05-19 7:42:01

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 6

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki
w obrębie 0035 8, powiat nowodworski, woj. mazowieckie, obejmującej działkę o nr ewid.: 56/17 (powstałą na skutek podziału nieruchomości o nr ewid. 56/5 na dwie działki o nr ewid. 56/17
i 56/18), o pow. 2010 m², zabudowanej budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy 481,76 m², o powierzchni użytkowej 712,25 m
2, dla której Sąd Rejonowy
w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr KW WA1N/00072414/5.

Cena wywoławcza: 1 200 000 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych netto)

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2020 r. w pieniądzu na konto AMW SINEVIA Sp. z o.o. prowadzone przez bank PKO SA Warszawa nr rachunku 82 1240 6292 1111 0010 3708 7233 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny nieograniczony – sprzedaż budynku przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

Termin składania ofert: 29.05.2020 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba spółki AMW SINEVIA Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 6,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
Kancelaria (I piętro).

Oferta w sprawie przetargu składana w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opisanej
w następujący sposób:
„Przetarg pisemny nieograniczony – sprzedaż budynku przy
ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim”
, winna w szczególności zawierać:

  1. nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres Oferenta (odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie),

  2. oryginał dowodu wniesienia wadium,

  3. datę sporządzenia oferty,

  4. wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,

  5. oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek
    od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa,

  6. oznaczenie terminów związania z ofertą,

  7. oświadczenia osób, które chcą wziąć udział w przetargu pisemnym nieograniczonym, według wzorów stanowiących Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6, II piętro, sala konferencyjna p. 213.

Rozszerzona informacja dotycząca przetargu wraz z „Zasadami zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim” oraz oświadczeniem o ich akceptacji, zawarta jest na stronie internetowej Spółki: www.amwsinevia.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 06.05.2020r. do 26.05.2020 r.
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Justyną Jaworską – Goliasz, tel. 602 281 077 lub Panią Karoliną Gajownik, tel. 607 490 766

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *