FINANSE. Co z mieszkaniami dla młodych?

2020-06-22 12:48:57

Czekasz na przydział do Mieszkanie+? Lepiej wystąpić o dodatek mieszkaniowy
Jak wygląda sytuacja z programem M+ w ciągu tych kilku lat wszyscy niestety wiemy i choć każdy kij ma dwa końce, może warto poszukać środków finansowania w trochę innej formule?


Czynsz i inne koszty utrzymania mieszkania to dla wielu Polaków jeden z najpoważniejszych wydatków w domowym budżecie. Sprawdźmy, jak i od kogo można uzyskać pomoc finansową na utrzymanie aktualnie zamieszkiwanego mieszkania. Dla tych, którzy z powodu pandemii koronawirusa stracili pracę bądź mają zmniejszone wypłaty, regularne opłacanie rachunków stało się nie lada problemem. Kiedy brakuje nam pieniędzy, możemy się ubiegać o dodatek mieszkaniowy.

Komu ten dodatek przysługuje?

O wspomniany dodatek mieszkaniowy możemy się ubiegać niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne dla uzyskania wsparcia od państwa są następujące kwestie: niski dochód, tytuł prawny do lokalu i jego metraż. Wspomnianą formę pomocy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodatek przyznawany jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Najpierw jednak musimy się zgłosić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo do urzędu gminy lub miasta i złożyć tam dokumenty: – wniosek potwierdzony przez zarządcę mieszkania wraz z kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku), – deklarację o wysokości dochodów osoby samotnej bądź rodziny za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wywiad środowiskowy

Dodatek można było oczywiście otrzymać przed wybuchem pandemii – wówczas po złożeniu wspomnianych dokumentów należało się spodziewać wizyty pracownika ośrodka pomocy społecznej, którego zadaniem było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i weryfikacja sytuacji wnioskodawcy. W sytuacji obowiązującej epidemii koronawirusa, z uwagi na obowiązujące zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego nie jest wymagane, a weryfikacja sytuacji mieszkaniowej i społecznej następuje podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz oczywiście na podstawie dostarczonych dokumentów. Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego okaże się, że istnieje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o wysokości dochodów a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. Ośrodek pomocy społecznej może zażądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym będziemy musieli poinformować m.in. czy posiadamy nieruchomości, mienie ruchome – np. samochód – lub pieniądze. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Odmowa jego złożenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu to jeden z warunków uzyskania pomocy. Musimy być właścicielem mieszkania lub domu, najemcą lub podnajemcą mieszkania. Dotyczy to zarówno lokalu komunalnego, zakładowego, jak i mieszkania w prywatnej kamienicy. O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się starać jednak osoby, które czekają na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryterium dochodowe

Dochód na osobę nie powinien przekraczać w gospodarstwach jednoosobowych 2100 zł, a w rodzinach – 1500 zł na osobę. Jego wyliczenie wiąże się z wysokością najniższej emerytury ogłaszaną przez ZUS. W wieloosobowych rodzinach kryterium dochodowe wynosi 125% najniższej emerytury, a dla osób samotnych – 175%. Aby obliczyć, czy spełniamy ten warunek, musimy zsumować dochody osób, które stale mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. O dodatek możemy się starać także wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę wyższy. Kwota pomocy zostanie obniżona o tę nadwyżkę. Przy składaniu wniosku wykazujemy zawsze dochody za trzy ostatnie miesiące – w przepisach nie ma pojęcia dochodu utraconego, np. w związku z epidemią. Wnioski można składać drogą pocztową lub osobiście.

Powierzchnia mieszkania

Obliczamy ją, dodając powierzchnię wszystkich pomieszczeń, które służą potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wliczamy m.in.: strychów, balkonów, suszarni, piwnic czy komórek na węgiel. Nie może być ona większa, niż ta podana w przepisach, choć ustawa dopuszcza pewne odstępstwa. Dodatek dostaniemy, gdy przekroczenie określonej powierzchni lokalu będzie nie większe niż 30% (lub 50%, jeśli powierzchnia pokojów i kuchni nie zajmuje więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania). Biorąc to pod uwagę, powierzchnia nie może przekraczać: * 35 m2 dla jednej osoby (przy przekroczeniu o 30% będzie to 45,5 m2, a o 50% – 52,5 m2), * 40 m2 dla dwóch osób (przy przekroczeniu o 30% – 52 m2, a o 50% – 60 m2), * 45 m2 dla trzech osób (przy przekroczeniu o 30% – 58,5 m2, a o 50% – 67,5 m2), * 55 m2. dla czterech osób (przy przekroczeniu o 30% – 71,5 m2, a o 50% – 82,5 m2), * 65 m2 dla pięciu osób (przy przekroczeniu o 30% – 84,5 m2, a o 50% – 97,5 m2), * 70 m2 dla sześciu osób (przy przekroczeniu o 30% – 91 m2, a o 50%. – 105 m2). Jeśli jest więcej niż 6 lokatorów – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5 m2. W przypadku osoby niepełnosprawnej zajmującej oddzielny pokój lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, to przysługuje dodatkowa powierzchnia – 15 m2.

Pomoc na pół roku

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy – od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po dniu złożenia wniosku. Pieniądze są przelewane bezpośrednio na konto administracji budynku, a gotówka do właścicieli domów jednorodzinnych.

Dodatek energetyczny

Osoby, które mają problemy z regularnym opłacaniem czynszu, często nie mają także pieniędzy na rachunki za prąd. Jeżeli ośrodek pomocy społecznej pomaga nam w spłacie czynszu, to pomoże także w opłatach za energię. Miesięczna wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2020 r. wynosi: * dla osoby samotnej – 10,94 zł, * dla rodzin od dwóch do czterech osób – 15,19 zł, * dla rodzin co najmniej pięcioosobowych – 18,23 zł. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek z kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz mieć przyznany dodatek mieszkaniowy.

Bartosz Ciszyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *